Ochrona przed kradzieżą dla Twojej maszyny FLEX


.
Warunki gwarancji oraz dodatkowe usługi FLEX

Od dnia 1 lutego 2017 roku poprzez rejestrację online elektronarzędzia FLEX otrzymują Państwo bezpłatną gwarancję napraw na okres 36 miesięcy od daty zakupu oraz ochronę przed kradzieżą na okres 12 miesięcy.
Przedłużona gwarancja nie obejmuje urządzeń współpracujących z wodą.

Wraz z rejestracją online wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki serwisu.

I. Warunki ogólne oraz rejestracja

1.1. W przypadku pomyślnej rejestracji FLEX Polska oferuje na wszystkie nowe elektronarzędzia FLEX (zwane dalej „urządzeniami") gwarancję oraz dodatkowe usługi na podstawie niniejszych warunków. Uprawionymi do gwarancji są konsumenci i przedsiębiorcy z siedzibą/miejscem zamieszkania w Polsce. FLEX Polska wyłącza z gwarancji oraz nie świadczy dodatkowych usług serwisowych wobec partnerów handlowych.

1.2. Warunki rejestracji:
- zakup urządzenia u Autoryzowanego Partnera Handlowego FLEX (lista dostępna na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl);
- rejestracja online w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie: www.flex-elektronarzedzia.pl/rejestracjagwarancji.

1.3. Szczegóły gwarancji dostępne są na stronie: www.flex-elektronarzedzia.pl/warunkigwarancji.

1.4. Na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl/gwarancja można również sprawdzić długość gwarancji na swoje urządzenie marki FLEX.

1.5. Po pomyślnym zarejestrowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji oraz warunki gwarancji w formie elektronicznej.

1.6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zarejestrowanego urządzenia lub anulowania umowy, odwołania, zaskarżenia lub odstąpienia, dane urządzenie zostanie wyłączone z gwarancji.

II. Warunki 36-miesięcznej gwarancji

2.1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się wraz z datą na dowodzie zakupu.

2.2. FLEX Polska udziela bezpłatnie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji w formie bezpłatnej wymiany uszkodzonych części lub bezpłatnej wymiany urządzenia. Wybór sposobu realizacji gwarancji pozostaje po stronie FLEX Polska. Roszczenia gwarancyjne, wykraczające poza ten zakres, są wykluczone.

2.3. Przypadek świadczenia gwarancyjnego zachodzi wtedy, gdy:
• dostarczone urządzenie, w sposób możliwy do udowodnienia, nie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych;
• dostarczone urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem, nie zostało przeciążone.

2.4. Przypadek świadczenia gwarancyjnego nie zachodzi:
• w razie zużycia części eksploatacyjnych, między innymi szczotek węglowych, łożysk, dysków szlifierskich;
• w razie uszkodzenia i modyfikacji materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, a zwłaszcza dysków szlifierskich, podstaw szlifierskich, kabli, brzeszczotów, frezów, mieszadeł, filtrów;
• jeśli podczas podłączania, instalacji, uruchamiania, eksploatacji, użytkowania i konserwacji urządzeń postępowanie odbiegało od instrukcji obsługi oraz pozostałej dokumentacji poszczególnych urządzeń;
• w przypadku innego nieprawidłowego użytkowania, zwłaszcza oddziaływania siły zewnętrznej (w szczególności upadku lub uderzenia);
• w przypadku wad urządzeń, powstałych w szczególności na skutek zastosowania nieoryginalnego osprzętu lub nieoryginalnych części zamiennych (w szczególności szczotek węglowych);
• w przypadku urządzeń, w których wprowadzono zmiany, modyfikację lub przeprowadzono samodzielną naprawę, a zwłaszcza w przypadku urządzeń, które zostały rozmontowane;
• w przypadku stałego użytkowania powodującego duże zużycie eksploatacyjne, w szczególności podczas eksploatacji ciągłej w przemyśle lub przy trwałym ponadprzeciętnym obciążeniu urządzenia.

2.5. Zakres oraz zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji.
Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłosić FLEX Polska niezwłocznie po stwierdzeniu wady oraz w czasie trwania okresu gwarancyjnego w formie pisemnej. W tym celu należy dostarczyć dane urządzenie wraz z dowodem zakupu (który zawiera informacje o dacie zakupu oraz nazwie produktu) sprzedawcy lub bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego FLEX Polska na adres:

FLEX Polska Sp. z o.o.
Międzyrzecze 1A
58-150 Strzegom
‘serwis gwarancyjny’

Formularz zamówienia kuriera po odbiór maszyny do serwisu znajduje się na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl/reklamacja.

III. Dodatkowe usługi serwisowe FLEX*:

3.1. 12 miesięcy ochrony przed kradzieżą.
W przypadku kradzieży urządzenia FLEX zakupionego w polskiej autoryzowanej sieci dystrybucji dostarczymy Państwu po wpłacie udziału własnego w wysokości 400 PLN netto, jednorazowo w zamian nowe urządzenie, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia.

Aby skorzystać z tej usługi ubezpieczenia należy zgłosić kradzież niezwłocznie odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie należy przedłożyć w ciągu 5 dni od kradzieży Państwa Partnerowi handlowemu lub bezpośrednio firmie FLEX Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi dokumentami (patrz warunki gwarancji).

Po wykonaniu kontroli, sprawdzeniu dokumentów i wyrażeniu przez FLEX Polska Sp. z o.o. zgody, zostaną Państwo poinformowani o statusie a nowe narzędzie będzie można odebrać u Państwa Partnera handlowego po uiszczeniu w/w udziału własnego.

Warunki ubezpieczenia.
Aby skorzystać z usługi ubezpieczenia w razie kradzieży, należy pamiętać o:
1. Zarejestrowaniu zakupionej maszyny do 36 miesięcznej gwarancji.
2. Przedstawieniu w ciągu 5 dni od zajścia zdarzenia:
- oryginału dowodu zakupu,
- protokołu z policji stwierdzającego kradzież,

Po zakończeniu postępowania należy przedłożyć stosowne zaświadczenie z policji.

FLEX poinformuje Klienta mailowo kiedy maszyna opuści magazyn FLEX Polska Sp. z o.o., aby mógł ją odebrać ze sklepu Państwa Partnera handlowego po uiszczeniu opłaty 400 PLN netto.

FLEX Polska Sp. z o.o. gwarantuje świadczenie ubezpieczenia od kradzieży w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń FLEX przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na oryginalnym dowodzie zakupu. Otrzymane nowe urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą.

3.2. Gwarancja wieczystej dostępności części zamiennych.

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Zmiana danych
W przypadku zmiany Państwa danych, FLEX Polska zwraca się z prośbą o niezwłoczne powiadomienie o zmianie. Nieaktualne dane Klientów generują koszty dodatkowe, których FLEX Polska nie może ponosić.

4.2. Zmiany usług
FLEX Polska zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia, uzupełnienia lub zmiany usług gwarancyjnych i serwisowych lub też niniejszych warunków użytkowania w części lub w całości, przy zachowaniu stosownego terminu, a w przypadku wystąpienia ważnego powodu również bez zachowania tego terminu, przy odpowiednim zagwarantowaniu Państwa interesów.

4.3. Sądem właściwym miejscowo w przypadku wszelkich kwestii spornych, wynikających z gwarancji, jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby FLEX Polska Sp. z o.o.

4.4. W przypadku gdyby jedno z postanowień gwarancji było lub stało się w całości lub w części nieskuteczne lub niewykonalne, lub też gdyby w niniejszej gwarancji znalazła się luka, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie skuteczne lub wykonalne, które jest najbliższe intencji owego postanowienie nieskutecznego lub niewykonalnego. W przypadku luki jako uzgodnione obowiązuje takie postanowienie, które odpowiada temu, co mogłoby zostać ustalone zgodnie z intencją niniejszej gwarancji.

* Dotyczy wszystkich maszyn FLEX, zakupionych od dnia 1.02.2017 roku i zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki serwisowe FLEX, dostępne na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl/warunkigwarancji.


Zobacz także »

Produkty objęte promocją:

Szlifierka oscylacyjna FLEX MS 713
Szlifierka oscylacyjna FLEX MS 713
Szlifierka mimośrodowa FLEX XS 713
Szlifierka mimośrodowa FLEX XS 713
Szlifierka kątowa FLEX LE 9-11 125 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX LE 9-11 125 230/CEE
Młot udarowo-obrotowy FLEX FHE 2-22 SDS-plus 230/CEE
Młot udarowo-obrotowy FLEX FHE 2-22 SDS-plus 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX LE 9-11 125 L-Boxx 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX LE 9-11 125 L-Boxx 230/CEE
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 10.8-EC
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 10.8-EC
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa FLEX PD 2G 10.8-EC
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa FLEX PD 2G 10.8-EC
Akumulatorowa wiertarka udarowa FLEX PD 2G 18.0
Akumulatorowa wiertarka udarowa FLEX PD 2G 18.0
Wkrętarka akumulatorowa FLEX ID 1/4cala 18.0
Wkrętarka akumulatorowa FLEX ID 1/4cala 18.0
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 18.0
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 18.0
Szlifierka kątowa FLEX L 21-6 230  230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 21-6 230 230/CEE
Pilarka szablasta FLEX RS 11-28
Pilarka szablasta FLEX RS 11-28
Szlifierka kątowa FLEX L 21-8 180 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 21-8 180 230/CEE
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
Akumulatorowa piła szablasta FLEX RS 29 18.0
Akumulatorowa piła szablasta FLEX RS 29 18.0
Odkurzacz przemysłowy FLEX VC 21 L MC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VC 21 L MC 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 24-6 230  230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 24-6 230 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 8-4 80 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 8-4 80 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna Delta FLEX ODE 100-2 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna Delta FLEX ODE 100-2 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna FLEX OSE 80-2 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna FLEX OSE 80-2 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 125-2 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 125-2 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna Delta FLEX ODE 100-2 Set 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna Delta FLEX ODE 100-2 Set 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 125-2 Set 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 125-2 Set 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 3406 VRG 230/CEE Fixtec
Szlifierka kątowa FLEX L 3406 VRG 230/CEE Fixtec
Szlifierka kątowa FLEX LE 14-7 125 INOX 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX LE 14-7 125 INOX 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna FLEX OSE 80-2 Set 230/CEE
Szlifierka oscylacyjna FLEX OSE 80-2 Set 230/CEE
Akumulatorowa młoto-wiertarka FLEX CHE 18.0-EC
Akumulatorowa młoto-wiertarka FLEX CHE 18.0-EC
Szlifierka kątowa FLEX L 26-6 230 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 26-6 230 230/CEE
Satyniarka FLEX BME 14-3 L 230/CEE
Satyniarka FLEX BME 14-3 L 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 1506 VR 230 /CEE
Szlifierka kątowa FLEX L 1506 VR 230 /CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 26 L MC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 26 L MC 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-5 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-5 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-3 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-3 230/CEE
Akumulatorowa wiertarka udarowa FLEX PD 2G 18.0/2.5 Set
Akumulatorowa wiertarka udarowa FLEX PD 2G 18.0/2.5 Set
Polerka kątowa FLEX PE 14-3 125 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 14-3 125 230/CEE
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 18.0/2.5 Set
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka FLEX DD 2G 18.0/2.5 Set
Szlifierka prosta FLEX H 1127 VE
Szlifierka prosta FLEX H 1127 VE
Szlifierka Żyrafa FLEX WSE 7 Vario
Szlifierka Żyrafa FLEX WSE 7 Vario
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-5 Set 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-5 Set 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-3 Set 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX ORE 150-3 Set 230/CEE
Polerka kątowa FLEX L 1503 VR
Polerka kątowa FLEX L 1503 VR
Szlifierko-polerka do kamienia FLEX LG 1704 VR
Szlifierko-polerka do kamienia FLEX LG 1704 VR
Polerka kątowa FLEX XFE 7-15 150 230/CEE
Polerka kątowa FLEX XFE 7-15 150 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 14-3 125 230/CEE - SET
Polerka kątowa FLEX PE 14-3 125 230/CEE - SET
Polerka kątowa FLEX XC 3401 VRG
Polerka kątowa FLEX XC 3401 VRG
Polerka kątowa FLEX L 602 VR
Polerka kątowa FLEX L 602 VR
Szlifierka kątowa FLEX LK 604 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX LK 604 230/CEE
Polerka kątowa FLEX LK 602 VR
Polerka kątowa FLEX LK 602 VR
Pilarka taśmowa FLEX SBG 4910 230/CEE
Pilarka taśmowa FLEX SBG 4910 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 14-2 150 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 14-2 150 230/CEE
Satyniarka FLEX BSE 14-3 100 230/CEE
Satyniarka FLEX BSE 14-3 100 230/CEE
Szlifierka prosta FLEX H 1105 VE
Szlifierka prosta FLEX H 1105 VE
Polerka kątowa FLEX PE 14-1 180 230/CEE
Polerka kątowa FLEX PE 14-1 180 230/CEE
Polerka kątowa FLEX XFE 7-15 150 Set 230/CEE
Polerka kątowa FLEX XFE 7-15 150 Set 230/CEE
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 z tarczą Turbo-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 z tarczą Turbo-Jet
Młot udarowy FLEX DH 5 SDS-max 230/CEE
Młot udarowy FLEX DH 5 SDS-max 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 33 L MC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 33 L MC 230/CEE
Polerka kątowa FLEX XC 3401 VRG zestaw
Polerka kątowa FLEX XC 3401 VRG zestaw
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 z tarczą TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 z tarczą TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 z tarczą Estrich-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 z tarczą Estrich-Jet
Akumulatorowa szlifierka kątowa FLEX L 125 18.0-EC/5.0 Set
Akumulatorowa szlifierka kątowa FLEX L 125 18.0-EC/5.0 Set
Szlifierka kątowa FLEX SFE 8-2 115 230/CEE
Szlifierka kątowa FLEX SFE 8-2 115 230/CEE
Pilarka do metalu FLEX CSM 4060
Pilarka do metalu FLEX CSM 4060
Młot udarowo-obrotowy FLEX CHE 5-40 SDS-max 230/CEE
Młot udarowo-obrotowy FLEX CHE 5-40 SDS-max 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX X 1107 VE 230/CEE
Szlifierka mimośrodowa FLEX X 1107 VE 230/CEE
Szlifierka do betonu FLEX SE 14-2 125 SET 230/CEE SUPRAFLEX
Szlifierka do betonu FLEX SE 14-2 125 SET 230/CEE SUPRAFLEX
Polerka kątowa FLEX PE 14-2 150 230/CEE - SET
Polerka kątowa FLEX PE 14-2 150 230/CEE - SET
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 R z tarczą Turbo-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 R z tarczą Turbo-Jet
Szlifierka Żyrafa FLEX WSE 7 Vario Set
Szlifierka Żyrafa FLEX WSE 7 Vario Set
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 R z tarczą TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 R z tarczą TH-Jet
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 33 L AC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 33 L AC 230/CEE
Szlifierka do betonu FLEX SE 14-2 150 Set 230/CEE
Szlifierka do betonu FLEX SE 14-2 150 Set 230/CEE
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 R z tarczą Estrich-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 15-10 125 R z tarczą Estrich-Jet
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 L AC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 L AC 230/CEE
Szlifierka palcowa FLEX ST 1005 VE
Szlifierka palcowa FLEX ST 1005 VE
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 125 R z tarczą Turbo-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 125 R z tarczą Turbo-Jet
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z frezami do twardych materiałów
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z frezami do twardych materiałów
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z frezami do miękkich materiałów
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z frezami do miękkich materiałów
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 125 R z tarczą TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 125 R z tarczą TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 125 R z tarczą Estrich-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 125 R z tarczą Estrich-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 150 R Kit Turbo-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 150 R Kit Turbo-Jet
Bruzdownica FLEX MS 1706 FR
Bruzdownica FLEX MS 1706 FR
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 150 R Kit E-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 150 R Kit E-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 150 R Kit TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 18-7 150 R Kit TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z tarczą Estrich-Jet
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z tarczą Estrich-Jet
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z tarczą Beton-Jet
Szlifierka do betonu FLEX RE 14-5-115 z tarczą Beton-Jet
Wiertnica diamentowa kątowa FLEX BHW 1549 VR 230/PRCD
Wiertnica diamentowa kątowa FLEX BHW 1549 VR 230/PRCD
Szlifierka Żyrafa FLEX WSE 7 Vario Plus
Szlifierka Żyrafa FLEX WSE 7 Vario Plus
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 230/CEE
Satyniarka FLEX BSE 14-3 100 Set 230/CEE
Satyniarka FLEX BSE 14-3 100 Set 230/CEE
Szlifierka do betonu FLEX LD 24-6 180 Kit Turbo-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 24-6 180 Kit Turbo-Jet
Szlifierka taśmowa FLEX LBR 1506 VRA
Szlifierka taśmowa FLEX LBR 1506 VRA
Szlifierka do betonu FLEX LD 24-6 180 Kit TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 24-6 180 Kit TH-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 24-6 180 Kit E-Jet
Szlifierka do betonu FLEX LD 24-6 180 Kit E-Jet
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5+SH Kit
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5+SH Kit
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 33 M AC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 33 M AC 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 + TB-L 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 + TB-L 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 + TB-L + SH 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 + TB-L + SH 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R+SH Kit
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R+SH Kit
Pilarka do kamienia FLEX CS 60 WET
Pilarka do kamienia FLEX CS 60 WET
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 M AC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 M AC 230/CEE
Szlifierka tnąca wydłużona FLEX LLK 1503 VR
Szlifierka tnąca wydłużona FLEX LLK 1503 VR
Szlifierka Żyrafa FLEX GSE 5 R + TB-L 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GSE 5 R + TB-L 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R + TB-L 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R + TB-L 230/CEE
Frezarka do rowków FLEX F 1109 230/CEE
Frezarka do rowków FLEX F 1109 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R + TB-L + SH 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GE 5 R + TB-L + SH 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GSE 5 R + TB-L + SH 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX GSE 5 R + TB-L + SH 230/CEE
Groszkownik FLEX LST 1503 VR
Groszkownik FLEX LST 1503 VR
Szlifierka taśmowa FLEX BRE 14-3 125 Set 230/CEE
Szlifierka taśmowa FLEX BRE 14-3 125 Set 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 H AC 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 H AC 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 700 VV Vario
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 700 VV Vario
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 H AC-Kit 230/CEE
Odkurzacz przemysłowy FLEX VCE 44 H AC-Kit 230/CEE
Satyniarka FLEX BSE 14-3 100 INOX Set 230/CEE
Satyniarka FLEX BSE 14-3 100 INOX Set 230/CEE
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 700 VV Vario Plus
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 700 VV Vario Plus
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 1000 FV Kit Turbo-Jet
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 1000 FV Kit Turbo-Jet
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 1000 FV Kit Thermo-Whirljet
Szlifierka Żyrafa FLEX WST 1000 FV Kit Thermo-Whirljet
Groszkownik FLEX LST 803 VR
Groszkownik FLEX LST 803 VR
Nowy Klient
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Przechowalnia

Brak produktów w przechowalni

Twoje oferty specjalne

Brak ofert specjalnych

Nasi partnerzy
Raty w Santander Consumer Banku
Ostatnio ogl?dane

W tym miejscu pojawi się lista ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów.
Do tej pory nie obejrzałeś jeszcze szczegółów żadnego produktu.

Visa Mastercard Visa Electron